Công văn 87/TANDTC-TCCB năm 2022 về đăng ký nhu cầu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 87/TANDTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đào Tú Hoa
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự kiến mở lớp lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể:

1. Đối tượng:

- Công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương;

- Người được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

2. Thời gian và hình thức học:

- 08 tuần, các ngày thứ Bảy và Chủ nhật (học phí 7.700.000đ/học viên);

- 04 tuần, giờ hành chính các ngày trong tuần (học phí 7.200.000đ/học vn).

- Học trực tiếp hoặc trực tuyến tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19.

3. Khai giảng: dự kiến tháng 4/2022;

4. Địa điểm: Phòng 704 (nhà B), Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, số 105B- 107, đường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng.

Công văn và danh sách cán bộ, công chức, viên chức (có mẫu kèm theo) gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) trước ngày 10/3/2022 để tng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Lưu: Vụ TCCB, P5.

TL.CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Tú Hoa

 

ĐƠN VỊ:………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022

Mẫu

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh, chức v đơn vị công tác

Chức vụ được quy hoạch

Đăng ký thời gian học

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.