Công văn 868/UBND-VX năm 2022 về tăng cường công tác quản lý hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 868/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 868/UBND-VX
V/v tăng cường công tác quản lý hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP .

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Ngh định số 93/2019/NĐ-CP .

Đ hoạt động của các hội, quỹ trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới đảm bảo theo đúng quy định và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành Thành phố được phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố nghiêm túc thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ được phân công, phân cấp quản lý theo lĩnh vực hoạt động.

a) Rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy của các hội, qu đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra các hội, quỹ hoạt động chưa hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích có phương án tổ chức sắp xếp lại (sáp nhập hoặc giải thể) theo đúng quy định.

b) Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, hướng dẫn các hội hoạt động tuân thủ pháp luật; giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động hội, quỹ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các sở, ban, ngành phụ trách Hội có văn bản nhắc nhở các hội thuộc lĩnh vực quản lý tới thời hạn tổ chức Đại hội, chuẩn bị văn kiện tổ chức Đại hội, thẩm định có ý kiến về văn kiện, chương trình, nhân sự Đại hội theo quy định.

c) Xử lý nghiêm các tổ chức hội, quỹ hoạt động sai quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức hội đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hoạt động phù hợp với các quy định và tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động hội theo đúng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

a) Ban hành Quyết định phân công cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

b) Tăng cường kiểm tra hoạt động của các hội, quỹ trong việc chấp hành theo quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với các hội, quỹ vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại các hội có tôn chỉ, mục đích hoạt động trùng lặp, tương đồng nhằm đảm bảo các hội hoạt động hiệu quả, phù hợp.

đ) Thực hiện việc báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TT
UB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban dân vận Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX;
-
Lưu: VT, (VX-Tri).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan