Công văn 859/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15
Số hiệu: 859/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Luật số 03/2022/QH15

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 11/1/2022, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/3/2022). Theo đó, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 nêu trên đã bổ sung nhóm hàng “Xe ô tô điện chạy bằng pin” thuộc điểm g khoản 4 Mục I Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội kể từ ngày 01/03/2022 (Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội.

3. Hướng dẫn người khai hải quan chọn đúng mã TB235, TB245, TB255, TB265 để khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin từ ngày 01/03/2022.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Các đồng chí PTCT (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc TCH
Q;
- Lưu: VT, TXNK-Chính
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 như sau:

(Bảng biểu, xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Điều 7. Thuế suất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

(Bảng biểu, xem nội dung chi tiết tại văn bản)

*Điều này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
...
4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Thuế suất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:
(XEM BẢNG CHI TIẾT ĐÍNH KÈM)*

Xem nội dung VB
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 như sau:

(Bảng biểu, xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 như sau:

(Bảng biểu, xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.