Công văn 851/LĐTBXH-TTTT năm 2022 về phối hợp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 851/LĐTBXH-TTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/LĐTBXH-TTTT
V/v phối hợp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 104/CĐ-TTg về việc triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin dữ liệu về các đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn.

2. Ứng dụng những lợi thế của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở khai thác tối đa kết quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các nội dung nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Hoan

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.