Công văn 849/ĐĐBĐVN-ĐTXLDL năm 2021 về hỗ trợ công tác kiểm tra kỹ thuật hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Số hiệu: 849/ĐĐBĐVN-ĐTXLDL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Người ký: Hoàng Ngọc Huy
Ngày ban hành: 23/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 849/ĐĐBĐVN-ĐTXLDL
V/v hỗ trợ công tác kiểm tra kỹ thuật hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Hiện nay, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đang quản lý, vận hành và khai thác sử dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia (65 trạm) lắp đặt trên phạm vi toàn quốc, dữ liệu thu tín hiệu định vệ tinh đang liên tục cung cấp 24h/7 cho các hoạt động kinh tế, an ninh - quốc phòng trên lãnh thổ Việt Nam.

Từ tháng 9/2021, Cục sẽ tiến hành đi kiểm tra định kỳ kỹ thuật hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo hệ thống trạm luôn hoạt động ổn định, lâu dài, thường xuyên và liên tục, đây là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết phải thực hiện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với đặc thù công việc đi lại qua nhiều tỉnh, Cục kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ Cục hoàn thành nhiệm vụ.

Cục cam kết tổ kỹ thuật đã tiêm 01 mũi vắc xin, trước khi đi công tác sẽ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR âm tính (72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu) và đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các cấp chính quyền địa phương (danh sách cán bộ kỹ thuật, lái xe, thông tin vị trí trạm định vị vệ tinh quốc gia và lịch trình kiểm tra kỹ thuật kèm theo Công văn này).

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quý cơ quan để Cục hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm (để báo cáo);
- Sở Y tế (để hỗ trợ);
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 địa phương (để hỗ trợ);
- Lưu: VT. ĐTXLDL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Ngọc Huy

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.