Công văn 8473/BGTVT-KCHT năm 2016 lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 8473/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Khuất Minh Tuấn
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8473/BGTVT-KCHT
V/v lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 2775/TTr-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Tr.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản trên.

Văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 06/8/2016 để Bộ xem xét trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

(gửi kèm VB s2775/TTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
- TTr Lê Đình Thọ (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, KCHT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KCHTGT
Khuất Minh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.