Công văn 846/BXD-KTXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 846/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/BXD-KTXD
V/v quản lý chi phí đầu tư XDCT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 232/SXD-KTXD ngày 26/4/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường là một khoản mục chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình, được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như đối với công việc tư vấn (tham khảo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng).

 - Điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn lập, thẩm tra dự toán chi phí nêu trên như quy định tại Điều 18 “Quy định chung về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân quản lý chi phí” của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Về bảo hành đối với gói thầu san lấp mặt bằng:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 45 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì thời hạn bảo hành công trình không ít hơn 24 tháng (đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I), không ít hơn 12 tháng (đối với các công trình còn lại) kể từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Vì vậy, đối với gói thầu san lấp mặt bằng vẫn phải thực hiện chế độ bảo hành theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định hiện hành.

3. Về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng:

Trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn xác định giá nhân công thị trường xây dựng, các địa phương có thể căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng, hệ số tiền lương theo cấp bậc thợ, các chế độ về phụ cấp hiện hành… và giá nhân công xây dựng thị trường khu vực công bố để lập và công bố đơn giá nhân công xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn