Công văn 8450/BYT-KH-TC năm 2016 về thanh toán dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho đơn vị mượn hoặc đặt
Số hiệu: 8450/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8450/BYT-KH-TC
V/v thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho đơn vị mượn hoặc đặt.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc TW quản lý
;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
.

 

Thực hiện Thông báo số 817/TB-BYT ngày 15/8/2016 của Bộ Y tế thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị giao ban Bộ Y tế và BHXH Việt Nam quý II/2016, Bộ Y tế đang thực hiện nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế, đồng thời nghiên cứu để quy định cụ thể hơn việc đấu thầu các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy, thiết bị do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho bệnh viện mượn máy hoặc đặt máy.

Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành các văn bản nêu trên, để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT đồng thời để các cơ sở KCB có kinh phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế chỉ quy định các hình thức liên doanh, liên kết, không điều chỉnh quy định về việc các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho bệnh viện mượn máy hoặc đặt máy để sử dụng vật tư, hóa chất đã trúng thầu. Vì vậy, hiện nay chưa đặt vấn đề cơ sở KCB phải xây dựng Đề án trong trường hợp mượn máy hoặc đặt máy để sử dụng vật tư, hóa chất đã trúng thầu theo các quy định của Thông tư 15/2007/TT-BYT thì mới thanh toán các dịch vụ kỹ thuật;

2. Hiện nay, nhu cầu máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, chẩn đoán của các cơ sở KCB là rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp để đầu tư có hạn; mặt khác có nhiều loại vật tư, hóa chất nhà cung cấp có chính sách bán với giá thống nhất trong toàn quốc hoặc địa phương, không phân biệt đơn vị có máy hay không có máy và sẵn sàng cung cấp máy nếu trúng thầu vật tư, hóa chất. Các quy định về quản lý tài sản hiện nay cũng cho phép các đơn vị chưa được trang bị đủ máy móc, thiết bị thì được thuê tài sản. Vì vậy, đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo BHXH các cấp tiếp tục thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các Công ty trúng thầu vật tư, hóa chất, test, kít cho mượn hoặc đặt với điều kiện các cơ sở KCB phải tổ chức đấu thầu mua hóa chất, test, kit theo đúng các quy định của Luật đấu thầu.

3. Đối với các đơn vị có thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế mà các Công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mượn máy hoặc đặt máy để sử dụng vật tư, hóa chất đã trúng thầu: tạm thời không bắt buộc đơn vị phải xây dựng Đề án để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, các đơn vị phải rà soát các trang thiết bị phía đối tác đặt máy, tránh sử dụng các trang thiết bị không rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ. Khi ký hợp đồng mượn máy hay đặt máy cần lưu ý không được có quy định hoặc bất kỳ cam kết với phía đối tác về các điều khoản liên quan đến việc mua vật tư, hóa chất, test, kít hay số lượng dịch vụ phải thực hiện tại đơn vị trong một thời gian nhất định. Trong trường hợp có nội dung cam kết này, các đơn vị cần rà soát và điều chỉnh lại hợp đồng đã ký.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, đề nghị BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: BHYT, PC, KCB, Thanh tra Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn