Công văn 810/TCCB-ĐTBD báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
Số hiệu: 810/TCCB-ĐTBD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Vụ Tổ chức cán bộ Người ký: Nguyễn Quang Thái
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/TCCB-ĐTBD
V/v: báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2016 và đề xuất Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị báo cáo một số nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

1.1. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của Bộ

Đề nghị đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Quyết định số 2274/QĐ-BTP ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2016 và Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 04/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2016 báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016.

1.2. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 từ nguồn kinh phí nghiệp vụ, đề án, dự án, hợp tác (nếu có).

1.3. Thống kê kết quả công chức, viên chức của đơn vị được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước năm 2016 (Chi tiết tại Biểu mẫu 1,2,3,4).

2. Đề xuất Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Ngày 30/5/2016, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Công văn số 377/TCCB-ĐTBD gửi các đơn vị đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017. Căn cứ đề nghị của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, xây dựng dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017 gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phân bổ kinh phí. Để kịp trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt Kế hoạch trong tháng 12/2016, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị:

2.1. Cho ý kiến bằng văn bản đối với dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017 (riêng đối với đơn vị được giao chủ trì mở lớp bồi dưỡng, đề nghị đơn vị lập dự toán chi tiết từng lớp gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, phối hợp Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định).

2.2. Rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của đơn vị năm 2017 đảm bảo phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngạch và quy hoạch cán bộ (Chi tiết tại Phụ lục 5,6,7,8).

2.3. Cử đại diện Lãnh đạo đơn vị và 01 công chức/viên chức phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị tham dự cuộc họp do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì nhằm trao đổi, thống nhất Kế hoạch năm 2017: Thời gian 14h ngày 30/11/2016, tại Phòng họp cơ quan Bộ Tư pháp số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thông báo phòng họp cụ thể tại bảng tin của Bộ).

Đề nghị đơn vị khẩn trương gửi Báo cáo kèm theo các Phụ lục, Dự toán chi tiết mở lớp về Vụ Tổ chức cán bộ (kèm theo 01 bản qua thư điện tử: thuybt@moj.gov.vn) trước ngày 25/11/2016 để Vụ kịp tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (Công văn và các Phụ lục được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Tiến Châu (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, ĐTBD.

Q.VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quang Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN