Công văn 797/BGDĐT-GDDT năm 2022 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 797/BGDĐT-GDDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 09/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Dân tộc, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 797/BGDĐT-GDDT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc
- Bộ Tài chính
- Bộ Văn hóa, Th
thao và Du lịch
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (danh sách kèm theo)

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Nâng cao chất lượng các môn học tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục ph thông giai đoạn 2021 - 2030" (sau đây gọi là Chương trình). Đ thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đy nhanh việc đưa các tiếng dân tộc thiểu s (DTTS) vào dạy học trong trường học và nâng cao chất lượng dạy học tiếng DTTS trong chương trình phổ thông (gửi Kế hoạch triển khai về Bộ GDĐT trước ngày 30/4/2022).

2. Bố trí kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện kế hoạch, trong đó đặc biệt quan tâm tới kinh phí mua sách giáo khoa và tài liệu dạy học, kinh phí đào tạo và bồi dưng giáo viên tiếng DTTS; tích cực huy động các nguồn lực đ thực hiện hiệu quả, sâu rộng việc nâng cao chất lượng dạy học tiếng DTTS.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định nhu cầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu việc đào tạo giáo viên tiếng DTTS theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

4. Phối hợp với Bộ GDĐT trong kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; phân công đơn vị làm đầu mối đ tổ chức các hoạt động và phối hợp liên ngành; thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Định kỳ hằng năm gửi báo cáo thực hiện Chương trình về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục dân tộc) trước ngày 05/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Bùi Văn Thành, Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT, điện thoại: 0833616889, Email: bvthanh@moet.gov.vn

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (đ
p/h chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KG-VX);
- Các S
GDĐT (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh