Công văn 7957/BCT-VP năm 2017 thay đổi đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai báo hóa chất
Số hiệu: 7957/BCT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Hữu Linh
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7957/BCT-VP
V/v thay đổi đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai báo hóa chất

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện thủ tục khai báo hóa chất khu vực miền Nam

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3271/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2017, Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương tiếp nhn và thụ lý hồ sơ khai báo hóa chất thay Văn phòng đại diện Cục Hóa chất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục Công tác phía Nam theo địa chỉ như sau: 45 Trn Cao Vân, Phưng 6, Quận 3 Tp. H Chí Minh, ĐT: 028.38299220 Fax: 028.38290852.

Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Hóa chất;
- Cục Công tác phía Nam;
- Cục TMĐT & KT số (đ phối hợp);
- Tổng Cục hải quan;
- Các SCT;
- Lưu: VT, HC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Hữu Linh