Công văn 7955/CT-TTHT năm 2017 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 7955/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7955/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Đại Diện Glaxo Smith Kline tại TP.HCM
Địa chỉ: Tầng 7, Số 235 Đồng Khởi, P. Bến Nghé Q.1, TP.HCM
Mã số thuế : 0304658721

Trả lời văn thư số 1702/2017 của Công ty về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN quy định các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

“…

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước

…”

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2016):

“4. Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.”

Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thì mức chi tiền ăn giữa ca cho người lao động từ 730.000đồng/tháng trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP. trả lời VPĐD để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm Tra số 2;
- Lưu: VT, TTHT.
419-26315457/17 Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình