Công văn 7951/BCT-TTTN năm 2017 về xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm
Số hiệu: 7951/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Việt Nga
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7951/BCT-TTTN
V/v xây dựng Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Công Thương đã hướng dẫn 31 địa phương triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (sau đây gọi là mô hình).

Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) cụ thể như sau:

1. Đối với các tỉnh đã xây dựng và thực hiện mô hình trong giai đoạn 2011-2015: tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình đối với các chợ khác trên địa bàn, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương và huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.

2. Đối với 04 tỉnh đã được Bộ Công Thương phê duyệt xây dựng mô hình năm 2016 tại Quyết định số 4854/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nam, Bắc Kạn, Ninh Thuận) và được phép tiếp tục thực hiện trong năm 2017 theo Quyết định số 06/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện hoạt động năm 2016 Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình; triển khai đồng thời việc xây dựng đề án và xây dựng mô hình trên thực tiễn, bảo đảm hiệu quả và tiến độ của nhiệm vụ, báo cáo thực hiện nhiệm vụ gửi về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 12 năm 2017. Kinh phí xây dựng mô hình: từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa đtriển khai mô hình trên thực tiễn.

3. Đối với các tỉnh chưa triển khai xây dựng mô hình: nghiên cứu, đề xuất việc triển khai xây dựng mô hình và gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) trước ngày 15 tháng 9 năm 2017, đồng thời gửi qua email theo địa chỉ: hongnt@moit.gov.vn, Đt: 024.222.05.503 để có căn cứ tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cấp cho Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong các năm tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tn;
- UBND các tỉnh/TP;
-
TT Trần Quốc Khánh (đ báo cáo);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Việt Nga