Công văn 791/TCTHADS-TCCB năm 2012 đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
Số hiệu: 791/TCTHADS-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Hoàng Sỹ Thành
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/TCTHADS-TCCB
Về việc đề nghị bổ nhiệm CHV sơ cấp

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 747/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khẩn trương thực hiện một số công việc như sau:

1. Lập danh sách đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp cho các đơn vị thuộc quyền quản lý (đến từng Chi cục) trên cơ sở danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 và số chỉ tiêu tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 của đơn vị đã được Bộ trưởng giao trong danh sách kèm theo Quyết định số 4403/QĐ - BTP ngày 05 tháng 12 năm 2012.

2. Đối với những đơn vị có số công chức trúng tuyển kỳ thi nhiều hơn số chỉ tiêu tuyển Chấp hành viên sơ cấp được giao, việc lập danh sách đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp được thực hiện theo nguyên tắc:

- Lập danh sách đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp cho những người có tổng điểm thi theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển Chấp hành viên được giao.

- Trường hợp tỉnh, thành phố nào nếu sau khi lập danh sách theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp, đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều người có tổng điểm của hai môn thi bằng nhau thì đưa vào danh sách đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp cho tất cả những người có tổng điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng đó và đề nghị Bộ trưởng cho giao bổ sung chỉ tiêu để bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với các trường hợp này.

- Trường hợp công chức đã trúng tuyển kỳ thi và trong diện được đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp nhưng có nguyện vọng không bổ nhiệm làm Chấp hành viên (do không muốn điều động, luân chuyển đi đơn vị khác hoặc vì các lý do khác…) thì phải có đơn đề nghị xin thôi không làm Chấp hành viên (nêu rõ lý do) và không đưa tên người đó trong danh sách đề nghị bổ nhiệm, đồng thời bổ sung người khác đến đủ chỉ tiêu được giao vào danh sách đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp. Người được đề nghị thay thế để bổ nhiệm làm Chấp hành viên sơ cấp sẽ lấy trong số những người đã trúng tuyển còn lại của đơn vị theo thứ tự điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp.

3. Đối với những người trúng tuyển còn lại nhưng chưa được bổ nhiệm do đơn vị hết chỉ tiêu thì được bảo lưu kết quả thi cho đến khi kỳ thi tiếp theo được tổ chức. Trong thời gian này, nếu đơn vị có biến động về Chấp hành viên (như có Chấp hành viên nghỉ hưu, chuyển công tác, kỷ luật hoặc do đơn vị được bổ sung biên chế…) và có nhu cầu cần bổ sung Chấp hành viên sơ cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị thì Cục trưởng lập danh sách đề nghị theo nguyên tắc lấy người có điểm thi từ cao xuống thấp, báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định bổ nhiệm.

4. Rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp của công chức thuộc quyền quản lý, trường hợp hồ sơ nào chưa có đủ các tài liệu (phiếu khám sức khỏe, …) theo quy định cần khẩn trương bổ sung và gửi Kèm theo danh sách đề nghị về Tổng cục (Vụ Tổ chức cán bộ).

Vậy, đề nghị các đồng chí khẩn trương thực hiện, gửi Danh sách đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp về Tổng cục trước 25 tháng 5 năm 2012 để Tổng cục báo cáo trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các đ/c Phó Tổng cục trưởng;
- Vụ Tổ chức cán bộ BTP;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.