Công văn 7849/CT-TTHT năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 7849/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7849/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến
Địa chỉ: Lầu M tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7
Mã số thuế: 0305289153

Trả lời văn bản số 90/2017/CV/TCKT ngày 30/5/2017 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ;

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 (hiệu lực từ ngày 01/07/2016) của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp hoàn thuế GTGT:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

…”

Căn cứ công văn số 2035/TCT-KK ngày 13/05/2016 của Tổng cục Thuế về khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế,

Trường hợp Công ty theo trình bày thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện khai thuế GTGT theo tháng, có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến ngày 30/6/2016 là 10.203.562.744 đồng, nếu Công ty không kê khai dừng khấu trừ tại chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT tháng 06/2016 để đề nghị hoàn thì không được xét hoàn thuế theo trường hợp lũy kế âm 12 tháng liên tục, Công ty tiếp tục kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết vào kỳ tiếp theo.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT4;
- Lưu VT; TTHT.
1100-31864630/2017-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình