Công văn 772/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 772/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 393/TCTHK-BQLNĐH ngày 20/4/2012 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về vướng mắc trong việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về những kiến nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam công văn số 393/TCTHK-BQLNĐH ngày 20/4/2012 (để đảm bảo không làm tăng tổng mức đầu tư) thì:

a) Về chi phí vật tư, thiết bị, nhiên liệu, tỷ giá tăng sử dụng nguồn vốn dự phòng của dự án để điều chỉnh là phù hợp;

b) Đối với chi phí nhân công tăng do điều chỉnh tiền lương theo quy định của Nhà nước làm tăng tổng mức đầu tư của dự án thì:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam rà soát lại thiết kế có thể cắt giảm hạng mục, công việc không cần thiết, thay đổi một số loại vật liệu, thay đổi biện pháp thi công nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn của công trình; nhưng vẫn đảm bảo quy mô, mục tiêu chủ yếu của dự án.

c) Đối với khoản trả lãi vay ngân hàng như đề nghị tại công văn số 393/TCTHK-BQLNĐH nếu vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

d) Về chi phí dự phòng (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Tổng công ty Hàng không Việt Nam):

Việc thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp tương ứng với từng thời kỳ theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

e) Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo các điều khoản đã ký giữa các bên trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn