Công văn 767/BXD-PTĐT xác nhận việc phân loại đô thị tại Mộc Bài do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 767/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/BXD-PTĐT
V/v Xác nhận việc phân loại đô thị tại Mộc Bài

 Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Phúc đáp công văn số 829/UBND-KTN ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh và công văn số 170/BQLKKT-QLĐT ngày 17/4/2012 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh về việc xác nhận cấp đô thị tại Mộc Bài, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu kinh tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh là khu vực cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam, Campuchia và các nước trong khối ASEAN. Phát triển đô thị cửa khẩu Mộc Bài là đô thị loại III trong giai đoạn đến năm 2030 đã được xác định tại các Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 29/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của UBND tỉnh Tây Ninh); Quy hoạch chung đô thị cửa khẩu Mộc Bài (Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 27/05/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh).

Hiện nay đô thị Mộc Bài chưa được công nhận loại đô thị theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/04/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị.

Trong giai đoạn tới, UBND tỉnh Tây Ninh cần căn cứ quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển đô thị Mộc Bài đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ và tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính theo quy định của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 về việc về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn để phục vụ yêu cầu quản lý phát triển.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- BQL Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị