Công văn 7573/BCT-QLCT năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1997/QĐ-TTg
Số hiệu: 7573/BCT-QLCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7573/BCT-QLCT
V/v trả lời Công văn số 672/UBND-KTTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp Công văn số 672/UBND-KTTH ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 1997/QĐ-TTg , Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Ngày 01 tháng 6 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 4809/BCT-QLCT hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg. Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn căn cứ Công văn nêu trên để tổ chức xây dựng, thực hiện Chương trình tại địa phương.

2. Trong thời gian vừa qua đã có một số địa phương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình (Tiền Giang, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Đắk Nông, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ngãi và Hà Giang). Bộ Công Thương gửi kèm theo một số văn bản nêu trên để UBND tỉnh Lạng Sơn tham khảo, tổ chức thực hiện.

3. Về vấn đề xây dựng kế hoạch ngân sách tại địa phương: Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh