Công văn 757/BNV-CQĐP năm 2022 về thống kê số liệu về quy mô đơn vị hành chính các cấp
Số hiệu: 757/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 03/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/BNV-CQĐP
V/v thống kê số liệu về quy mô đơn vị hành chính các cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để rà soát quy mô đơn vị hành chính các cấp, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp một số thông tin liên quan đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã như sau:

1. Dân số trung bình năm 2021 (theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố).

2. Diện tích tự nhiên (theo số liệu kiểm kê đất đai gần nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố).

3. Danh sách đơn vị hành chính theo phân loại đơn vị hành chính (loại I, II, III); danh sách các đô thị đã được phân loại đô thị (loại I, II, III, IV, V) và danh sách đơn vị hành chính thuộc khu vực miền núi, vùng cao, hải đảo (theo quyết định của cấp có thẩm quyền).

(Chi tiết có mẫu biểu kèm theo).

Văn bản cung cấp thông tin của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị gửi đến Bộ Nội vụ trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

UBND TỈNH (TP)…………

DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

(Kèm theo Công văn số    /UBND-NC ngày    /3/2022 của UBND tỉnh, thành phố……….)

TT

Tên đơn vị

Dân số (Người)

Diện tích tự nhiên (Km2)

Loại đơn vị hành chính

Loại đô thị

Miền núi, vùng cao

Biên giới

Hải đảo

Ghi chú

Toàn tỉnh (thành phố)

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP)

 

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.