Công văn 7559/BYT-TB-CT năm 2021 thực hiện đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19
Số hiệu: 7559/BYT-TB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hiệu lực: 11/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7559/BYT-TB-CT
V/v: thực hiện đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(sau đây gọi là tỉnh)

Để ứng phó với đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo, yêu cầu các tỉnh tăng cường năng lực hồi sức tích cực, tập trung cứu chữa điều trị các ca bệnh nặng, giảm thiểu tử vong. Tuy nhiên, qua theo dõi, công tác tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành về phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh còn lúng túng và chưa nhất quán; công tác đảm bảo hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” tại một số tỉnh chưa được chuẩn bị chu đáo dẫn đến thiếu chủ động về vật tư, trang thiết bị, nhất là công tác đảm bảo Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4308/QĐ-BYT ngày 07/9/2021 phê duyệt đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 (sau đây gọi là đề án). Tuy nhiên ngoài một số tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai phương án thiết lập hệ thống các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 và đảm bảo Oxy y tế tại địa phương, hiện tại vẫn còn một số tỉnh chưa hoàn chỉnh kế hoạch và phương án đảm bảo Oxy y tế để chủ động sẵn sàng khi có tình hình diễn biến dịch bệnh tăng nhanh và phức tạp.

Để đảm bảo các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 có đầy đủ Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân và khẩn trương triển khai thực hiện đề án, Bộ Y tế trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1, Thành lập Bộ phận điều phối Oxy của tỉnh, thành phố và phân công một đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm Trưởng bộ phận theo đề nghị tại văn bản số 6976/BYT-TB-CT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế và gửi thông tin về Bộ Y tế để phối hợp chỉ đạo đảm bảo Oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19.

2, Chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương rà soát, báo cáo kế hoạch thiết lập các cơ sở điều trị, thu dung bệnh nhân, hiện trạng hệ thống Oxy và kế hoạch cải tạo nâng cấp hệ thống Oxy cho các cơ sở điều trị, thu dung bệnh nhân COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu tại văn bản số 7138/BYT-TB-CT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế.

Nhận được văn bản này, trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện và gửi về Bộ Y tế trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về công tác đảm bảo cung ứng, sử dụng Oxy y tế trên toàn quốc.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ: CNVP, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cục Vụ, Cục, Tổng cục, Ttra Bộ và VPB (để thực hiện);
- Cổng TT BYT và Cổng TTQL TTBYT (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế ngành (để thực hiện);
- Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn