Công văn 744/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 744/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Tổng cục Hải quan

Trả lời văn bản số 1914/TCHQ-DAXDTS ngày 18/4/2012 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Tổng cục Hải quan xin ý kiến về hoạt động xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định, hợp đồng theo giá điều chỉnh là giá hợp đồng xây dựng mà khối lượng công việc và đơn giá cho công việc trong hợp đồng được phép điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại hợp đồng xây dựng.

1. Theo khoản 7.2 Điều 7 của hợp đồng 219/2009/VC-BXD nêu tại văn bản số 1914/TCHQ-DAXDTS, khi giá của các loại vật liệu xi măng, thép, xăng và dầu tăng hoặc giảm 10% so với giá trúng thầu thì được điều chỉnh đơn giá của tất cả các chủng loại vật tư, thiết bị liên quan tới việc thực hiện hợp đồng (trừ khối lượng vật tư, vật liệu đã được tạm ứng tại khoản 5.3 Điều 5 của hợp đồng).

2. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm chính sách này có hiệu lực.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Tổng cục Hải quan hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh giá hợp đồng nêu trên theo đúng trình tự quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn