Công văn 74119/CT-TTHT năm 2016 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu thẻ tập hội viên, gói tập kèm huấn luyện viên, thẻ tập Yoga...
Số hiệu: 74119/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74119/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Tây Hồ

Trả lời công văn số 4238/CCT-KTT ngày 28/10/2016 Chi cục Thuế quận Tây Hồ, hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với doanh thu thẻ tập hội viên, gói tập kèm huấn luyện viên, thẻ tập Yoga... của đơn vị kinh doanh có giấy phép kinh doanh hoạt động thể dục thể thao, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm a Khoản 13 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hưng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định thuế suất 5%.

“13. Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khu, phát hành và chiếu phim.

a) Hoạt động văn hóa, triển lãm và thể dục, thể thao, trừ các khoản doanh thu như: bán hàng hóa, cho thuê sân bãi, gian hàng tại hội chợ; triển lãm”

- Căn cứ Điểm a Khoản 13 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định thuế suất 5%.

“13. Hoạt động văn hóa, triển lãm, th dục, th thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khu, phát hành và chiếu phim.

a) Hoạt động văn hóa, triển lãm và thể dục, thể thao, trừ các khoản doanh thu như: bán hàng hóa, cho thuê sân bãi, gian hàng tại hội chợ, triển lãm ”...

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP Đại Nguyên Lực được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể dục, thể thao, Công ty thực hiện bán thẻ hội viên phòng tập thể dục, thể thao (thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình có bán thẻ tập hội viên, thẻ tập yoga), trong gói luyện tập có huấn luyện viên hướng dẫn, hội viên được sử dụng thiết, bị phòng tập thì hoạt động này thuc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đề nghị Chi cục Thuế quận Tây Hồ căn cứ tình hình thực tế và hồ sơ cụ thể để xác định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế quận Tây Hồ được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Đại Nguyên Lực

MST 0106007372;
- P
. Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn