Công văn 74115/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế về lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp
Số hiệu: 74115/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74115/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

nh gửi: Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Giải Phóng
(Địa chỉ: Số 391 đường Giải Phóng; Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
MST: 0106830917)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 1020/PC-TCT ngày 07/11/2016 của Tổng cục Thuế và công văn số 76/CVGP ngày 31/10/2016 của Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Giải Phóng hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị đnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay ơng cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tc quá trình sản xuất).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Giải Phóng có mua một lô hàng từ nước ngoài đang trong quá trình vận chuyển về Việt Nam, Công ty đã nhận được bộ chứng từ (Invoice, Packing List, B/L, C/O...) thì khi xuất bán lô hàng cho khách hàng, Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Giải Phóng biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CCT Q.Thanh Xuân;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn