Công văn 738/BXD-KTXD về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 738/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/BXD-KTXD
V/v  quản lý dự án đầu tư XDCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 138/SXD-KTXD ngày 20/3/2012 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh hình thức giá hợp đồng và điều chỉnh phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng:

- Người quyết định đầu tư không thể thay đổi hình thức giá hợp đồng đã ký kết giữa các bên, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng (đối với hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh): Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng đã thỏa thuận trong hợp đồng không phù hợp với thực tế hoặc khó thực hiện do các điều kiện khách quan thì Người quyết định đầu tư có thể xem xét thay đổi phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với thực tế trên cơ sở phương pháp  do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất.

2. Về việc cấp chứng chỉ hành nghề:

Theo Khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thì người xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có thể nộp hồ sơ xin xét cấp chứng chỉ ở bất cứ Sở Xây dựng nào nếu thấy thuận lợi mà không phụ thuộc vào hộ khẩu thường trú đăng ký ở địa phương nào.

Cũng theo quy định tại Thông tư nói trên, cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì được phép hoạt động trong phạm vi cả nước, chỉ khi nào hết thời hạn ghi trên chứng chỉ thì cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD .

Sở Xây dựng tỉnh An Giang căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn