Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 733/LĐLĐ-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Đoàn Trung
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hiệu lực: 13/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/LĐLĐ-TC
Về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức và quận huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, TCTY và cấp trên tương đương;
- Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc toàn diện.

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn và Công văn số 2475/TLĐ ngày 10/8/2021 về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

1. Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 theo Công văn số 2475/TLĐ ngày 10/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như sau:

- Đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp (kể cả đơn vị sự nghiệp ngoài công lập) có mức lương/tháng thấp hơn 1 lần mức lương tối thiểu vùng nơi đoàn viên đang sinh hoạt.

- Thời gian miễn đóng đoàn phí: tương ứng với thời gian đoàn viên hưởng mức lương nêu trên và được áp dụng từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2. Giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:

- Triển khai cho CĐCS biết và thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn này.

- Chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt trên cơ sở đề xuất của công đoàn cơ sở trực thuộc và tổng hợp số lượng đoàn viên được miễn đóng đoàn phí hàng tháng và lũy kế theo mẫu 01 đính kèm;

- Báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố xem xem xét điều chỉnh dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2021, nếu có (dự kiến quý 4/2021).

Liên đoàn Lao động Thành phthông báo đến các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBKT “để biết”;
- Lưu VT, TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Đoàn Trung

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ/ CĐCS TRỰC THUỘC LĐLĐ TP. HỒ CHÍ MINH

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐOÀN VIÊN ĐƯỢC MIỄN ĐÓNG ĐPCĐ THÁNG….. /2021

(thực hiện theo Công văn số ……ngày…/…./…. của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: người

STT

Tên CĐCS/Nghiệp đoàn

Số đoàn viên được miễn đóng đoàn phí tháng 5/2021

Số đoàn viên được miễn đóng đoàn phí tháng 6/2022

……..

Số đoàn viên được miễn đóng đoàn phí tháng 12/2021

Ghi chú

I

Khu vực sự nghiệp công lập

0

 

 

 

 

1

Tên CĐCS 1

 

 

 

 

 

2

Tên CĐCS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khu vực doanh nghiệp (bao gồm đơn vị SN ngoài công lập)

0

 

 

 

 

1

Tên CĐCS 1

 

 

 

 

 

2

Tên CĐCS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập bảng
(Ký, ghi họ tên)

Ngày ….. tháng …….. năm 2021
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)