Công văn 73279/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu
Số hiệu: 73279/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73279/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Shimizu Corporation - Thầu chính thực hiện công việc thiết kế và xây dựng nhà máy Rhythm Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp Nội Bài
Huyện Sóc Sơn T.P Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Láng Hạ, số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)
MST: 0106565384

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số Our Ref: L10 Rhythm Watch/SC-2016 ngày 28/06/2016 của Shimizu Corporation - Thầu chính thực hiện công việc thiết kế và xây dựng nhà máy Rhythm Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp Nội Bài (sau đây gọi là Shimizu Corporation - Thầu chính) hỏi về chính sách thuế nhà thầu, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

“Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Riêng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng thì tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các Nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, Nhà thầu nước ngoài chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế TNDN được áp dụng đối với ngành nghề dịch vụ (5%).”

- Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Chương III Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư s 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

2. Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được kết trước ngày Thông tư này hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm kết hợp đồng...”

- Căn cứ theo Công văn số Our Ref: L10 Rhythm Watch/SC-2016 ngày 28/06/2016 của Shimizu Corporation - Thầu chính thực hiện công việc thiết kế và xây dng nhà máy Rhythm Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp Nội Bài (Nhà thầu chính) trình bày:

Chúng tôi hợp đồng tổng thầu chính với Chủ đầu tư là Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam là một doanh nghiệp chế xuất vào ngày 25/04/2014 cho công việc thiết kế và xây dựng nhà máy Rhythm Precision Việt Nam trong đó bao gồm cả việc cung cấp và lp đặt cố định vật tư, trang thiết bị, máy móc vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng... ”

Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Căn cứ theo các quy định trên, ngày 25/04/2014, Shimizu Corporation - Thầu chính ký Hp đồng tổng thầu chính với Chủ đầu tư là Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam cho công việc thiết kế và xây dựng nhà máy Rhythm Precision Việt Nam. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên, Shimizu Corporation - Thầu chính có giao một số hạng mục công việc trong Hợp đồng tổng thầu chính cho các nhà thầu phụ thì:

Trường hợp trong Hợp đồng tổng thầu chính có hạng mục hoạt động xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng thì phải thực hiện tính, kê khai, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% trên toàn bộ giá trị Hp đồng.

Trường hợp Shimizu Corporation - Thầu chính ký hợp đồng với các nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị công việc hoặc hạng mục có bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, Shimizu Corporation - Thầu chính chỉ thực hiện phần giá trị dịch vụ còn lại theo hợp đồng nhà thầu thì tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế TNDN được áp dụng đối với ngành nghề dịch vụ (5%).

Trường hợp trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc với hồ sơ cụ thể đề nghị Shimizu Corporation - Thầu chính liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P Ktra 1;
- P pháp chế;
-
Tổng Cục thuế (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn