Công văn 73156/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế
Số hiệu: 73156/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73156/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 1073/PC-TCT ngày 16/11/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với thư hỏi của Độc giả Nguyễn Hữu Hảo (Địa chỉ: Hà Nội; Email: nguyenhuuhao4@gmail.com; SĐT: 0968546960) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế:

- Tại Tiết b Khoản 4 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“4: Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hi quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định s 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn... ”

Căn cứ quy định trên, trường hợp các cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu không được hoàn.

Hiện nay, Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế nội dung vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khu về để bán ở khâu thương mại cho các cơ sở kinh doanh trong nước, sau đó cơ sở kinh doanh trong nước thực hiện xuất khẩu. Khi Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn, Cục thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Độc giả thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời đ Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời độc giả Nguyễn Hữu Hảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTH
T(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn