Công văn 731/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 731/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 413/SXD -KTVLXD ngày 22/3/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư 12) thì cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có nghĩa vụ khai báo trung thực hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 8 của Thông tư 12 cá nhân có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở xây dựng nào thấy thuận lợi cho mình mà không bắt buộc phải có hoạt động xây dựng trên địa bàn địa phương đó.

Căn cứ theo các quy định trên, cá nhân có quyền nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề ở bất cứ Sở Xây dựng nào và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai của mình. Sở Xây dựng có quyền kiểm tra bằng nhiều biện pháp để xác minh nội dung của hồ sơ, nếu nội dung kê khai không đúng có quyền từ chối cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Chứng chỉ hành nghề chỉ là một điều kiện cần để cá nhân được giao làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế; cá nhân đó có đủ điều kiện để giao làm chủ nhiệm, chủ trì hạng 1 hay hạng 2 còn phụ thuộc vào kinh nghiệm thực tế đã thực hiện như quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ( sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP). Vì vậy, nội dung của chứng chỉ hành nghề chỉ ghi nội dung cá nhân đó được thực hiện phù hợp với chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm chuyên môn mà cá nhân đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư 12, Sở Xây dựng không được ghi là thiết kế đến cấp công trình nào trong chứng chỉ hành nghề.

3. Kể từ khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành, cá nhân muốn hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề giám sát; do đó cá nhân muốn làm tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì phải có chứng chỉ hành nghề giám sát. Điều kiện và nội dung xét cấp chứng chỉ giám sát thực hiện theo khoản 4 Điều 6 và khoản 3 Điều 11 của Thông tư 12.

4. Danh mục ngành nghề được đào tạo là phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do đó Bộ Xây dựng không thể lên được danh mục này mà chỉ quy định những lĩnh vực có liên quan đến hoạt động xây dựng. Việc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành tạm thời danh mục ngành nghề đào tạo để xét cấp chứng chỉ hành nghề chỉ có tính chất tham khảo, căn cứ để xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vẫn phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 12/CP và Thông tư 12.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương  nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh