Công văn 73028/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu
Số hiệu: 73028/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73028/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO)
(Đ/c: Số
19 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội - MST: 0100306030)

Trả lời công văn số 1052/2016/TC-ELINCO ngày 03/11/2016 của Công ty Cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO) (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hưng dẫn đối tượng không áp dng:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàng ti cửa khẩu Việt Nam: người bán chu mi trách nhim, chi phí rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng ti cửa khẩu Vit Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

Ví dụ 3:

Công ty C ở Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu lô hàng máy xúc, máy ủi với Công ty D ở nước ngoài, việc giao hàng được thực hiện tại cửa khẩu Việt Nam. Công ty D chịu mọi trách nhiệm, chi phí liên quan đến lô hàng cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; Công ty C chịu trách nhiệm, chi phí liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam. Hợp đng có thỏa thuận lô hàng trên được Công ty D bảo hành trong 1 năm, ngoài ra Công ty D không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào khác tại Việt Nam liên quan đến lô hàng trên. Trường hợp này, hoạt động cung cấp hàng hóa của Công ty D thuộc đi tượng không áp dụng của Thông tư.”

Căn cứ các hướng dẫn trên và hồ sơ Công ty cung cấp, trường hợp Công ty mua hàng của nhà cung cấp nước ngoài (Batteryspace.com/AA portable power corp - Công ty B) theo điều kiện giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam (CIP Nội Bài Airport), thực hiện bảo hành trong 12 tháng cho lô hàng (là trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty B), ngoài ra không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào khác tại Việt Nam liên quan đến lô hàng thì hoạt động cung cấp hàng hóa của Công ty B thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính.

Công ty không phải thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho Công ty B.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần điện tử tin học hóa chất được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, T
THT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn