Công văn 73026/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị
Số hiệu: 73026/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73026/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội
Địa chỉ: số 8 Hồ Xuân Hương, P.Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã s thuế: 0106884077

Trả lời công văn số 71/CV-ĐSHN ngày 27/8/2015 của Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016).

- Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016).

- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 01/7/2016 của Bộ Tài chính (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 và và Nghị định s100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 16 Điều 4 như sau:

“16. Vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông.”

Căn cứ công văn số 71/CV-ĐSHN ngày 27/8/2015 của Công ty dự kiến đưa vào vận hành thương mại vận tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh (bắt đầu từ tháng 1/2017).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị có phát sinh hoạt động dịch vụ “vn tải hành khách công cộng bằng hệ thống đường sắt đô thị, nếu hoạt động vận tải hành khách công cộng của Công ty bằng xe điện (bao gồm cả tàu điện) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 01/7/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo)
- Phòng KT3
- Phòng Pháp chế
- Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn