Công văn 728/TCHQ-GSQL năm 2022 về hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ
Số hiệu: 728/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/TCHQ-GSQL
V/v hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ của Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (Công ty) nêu tại công văn số 02001/XNK-VN2 ngày 08/02/2022, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số 314/HQHG-NV, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra, xác nhận thực tế các giao dịch giữa Công ty TNHH MTV Seshin VN2 và Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam, trường hợp xác định đúng Công ty chưa nhận hàng, đối tác của Công ty chưa giao hàng, các bên liên quan đã đồng ý có xác nhận bằng biên bản về việc hủy giao dịch, Công ty không lợi dụng việc hủy tờ khai để trốn thuế hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Công ty căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện hủy 02 tờ khai khai nhập khẩu tại chỗ nêu trên.

Sau khi đã hủy 02 tờ khai nhập khẩu tại chỗ, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang có văn bản thông báo thông tin hủy tờ khai cho Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan tỉnh Long An và Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh biết, để theo dõi, không xử lý hoàn thuế, khấu trừ thuế, không thu thuế đối với hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hủy.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Công ty TNHH MTV Seshin VN2 biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Seshin VN2 (để biết);

(Đ/c: Tổ dân phố 4, phường Đội Cấn, TP. Tuyên
Quang, t
nh Tuyên Quang)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành