Công văn 7270/TCHQ-KTSTQ năm 2016 về phân loại mặt hàng Ăngten ngụy trang giả cây, giả cột đèn
Số hiệu: 7270/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Vũ Minh
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7270/TCHQ-KTSTQ
V/v phân loại mặt hàng Ăngten ngụy trang giả cây/ giả cột đèn

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 5070/TCHQ-KTSTQ ngày 02/6/2016 của Tổng cục Hải quan, sau khi xem xét báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và h sơ liên quan, Tng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc phân loại mặt hàng Ăng ten ngụy trang giả cây/ giả cột đèn như sau:

1. Công văn số 5070/TCHQ-KTSTQ ngày 02/6/2016 của Tổng cục Hải quan xử lý trường hợp nhập khẩu của Công ty Hà Anh liên quan đến vụ việc kiểm tra sau thông quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện;

2. Theo công văn số 974/VTNet-ĐTMS ngày 14/4/2016 của Tổng công ty Mạng lưới VIETTEL thì Ăng ten ngụy trang giả cây/ giả cột đèn mà Công ty cổ phần thương mại Hà Anh cung cấp theo Hợp đồng số 101201-ĐT/VTNet- HAANH/MS 2015 là đồng bộ theo thiết bị, các cấu kiện không thể tách rời. Áp dụng quy tắc 1 và 3(b) (sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới), hàng hóa bao gồm phần Ăng ten, phần ngụy trang (bóng đèn hoặc vỏ cây và cành, lá), phần cột và phụ kiện kèm (Dây chống sét, bộ gá Ăng ten...) được phân loại theo thành phần tạo nên đặc trưng cơ bản của sản phẩm là Ăng ten. Ăng ten được phân loại vào nhóm 8517 hoặc 8529. Do đây là thiết bị viễn thông, không phải là thiết bị dùng đ thu hoặc phát sóng phát thanh, truyền hình nên phân loại vào nhóm 85.17 (vì vậy, không áp dụng chú giải loại trừ cột Ăng ten nêu tại chú gii 8529);

3. Theo đó, nếu hàng hóa được nhập khu đồng bộ thì phân loại toàn bộ vào nhóm 85.17, mã số chi tiết 8517.70.40; nếu nhập khẩu cột riêng (để thay thế, sửa chữa,...) thì phân loại theo đúng bản chất hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
TCT Vũ Ngc Anh (đ b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục KTSTQ; Cục Thuế XNK; Cục Kiểm định (để t/h);
- Cty CP TM Hà Anh, Đ/c:
Số 145 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Vũ Minh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.