Công văn 7256/TCHQ-GSQL năm 2016 sử dụng chứng từ điện tử
Số hiệu: 7256/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7256/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng chứng từ điện tử

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
(Địa chỉ: KCN Yên Phong I, Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời một số kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) nêu tại buổi họp ngày 22/7/2016 tại trụ sở Bộ Tài chính liên quan đến công tác quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về kiến nghị được sử dụng hóa đơn thương mại web-invoice và sử dụng bản scan phục vụ công tác kiểm tra hải quan:

Do không có thông tin cụ thể về hệ thống web-invoice của SEV nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để trả lời cụ thể. Tuy nhiên, về nguyên tắc để có cơ sở xem xét, chp nhận hóa đơn web-invoice, bản scan hóa đơn như hóa đơn bản gốc phục vụ cho hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan thì thông tin của hóa đơn web-invoice, bản scan phải thỏa mãn một số điều kiện sau:

- Các tiêu chí thông tin trên hóa đơn web-invoice, bản scan hóa đơn phải đầy đủ, tương tự hóa đơn bản gốc;

- Thời gian lưu giữ hóa đơn trên hệ thống web-invoice và thời gian lưu giữ bản scan hóa đơn phải đáp ứng quy định về lưu trữ hóa đơn theo quy định hiện hành;

- Thông tin trên hóa đơn in ra từ hệ thống web-invoice và hóa đơn bản scan khi xuất trình với cơ quan hải quan phục vụ công tác kiểm tra phải thống nht với thông tin đã khai báo trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu;

- SEV ký, đóng dấu trên hóa đơn in trực tiếp từ hệ thống web-invoice và hóa đơn bản scan để xác thực tính chính xác khi có yêu cầu của cơ quan hải quan.

2/ Đối với đề nghị được đơn giản hơn nữa thủ tục hoàn thuế GTGT khi SEV hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng trong giai đoạn tháng 4/2015 đến tháng 2/2016: Do SEV chưa có kiến nghị cụ thể nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở trả lời.

Căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quan tại điểm 1, 2 nêu trên với thực tế hiện nay của SEV đề nghị SEV có văn bản mô tả cụ thể hệ thống web-invoice để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.