Công văn 7240/TCHQ-TXNK năm 2016 về giám định hàng hóa đã có thông báo kết quả phân loại
Số hiệu: 7240/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7240/TCHQ-TXNK
V/v giám định hàng hóa đã có thông báo kết quả phân loại

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng.
(Đ/c: KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 08-16/BTC-TH ngày 31/05/2016 của Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng (Công ty) kiến nghị về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 10067799211/A11 ngày 18/12/2015 tại Thông báo số 4382/TB-TCHQ ngày 23/5/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng mẫu hàng hóa để trưng cầu giám định:

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 14/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trường hợp Công ty không đồng ý với kết luận của cơ quan hải quan tại Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4382/TB-TCHQ ngày 23/5/2016 đối với mẫu hàng tại mục 1 Tờ khai hải quan số 10067799211/A11 ngày 18/12/2015, Công ty được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa. Theo đó, mẫu gạch tại tờ khai số 10067799211/A11 lưu tại cơ quan phải được sử dụng để trưng cầu giám định hàng hóa.

Trên thực tế, Công ty đã sử dụng mẫu hàng thuộc tờ khai số 100685512801/A11 ngày 24/12/2015 để giám định cho hàng hóa thuộc tờ khai số 10067799211/A11 ngày 18/12/2015 là không đúng quy định. Kết quả giám định của Viện Vật liệu xây dựng đối với hàng thuộc tờ khai số 100685512801/A11 không có giá trị áp dụng đi với hàng hóa thuộc tờ khai 10067799211/A11.

2. Đối với mặt hàng khai báo là “Tấm các bon phấn chì” do Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai nhập khẩu và mở tờ khai hải quan số 1068/NK/KD/B13B ngày 15/3/2011 tại Chi cục Hải quan CK Lào Cai, Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 986/PTPL-NV ngày 20/6/2011 là “Gạch chịu lửa cacbon, sử dụng làm vật liệu trong ngành luyện kim, mã số thuế 6902.90.00.00” căn cứ trên Phiếu kết quả thử nghiệm của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, theo đó “Mu thử là vật liệu chịu lửa carbon, sử dụng làm vật liệu ngành luyện kim, độ chịu lửa 1500°C”.

3. Đối với mặt hàng khai báo là “Gạch chịu lửa carbon (1500x400x400mm), hàm lượng carbon cố định >90%” do Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100677992111/A11 ngày 18/12/2015 tại Chi cục HQCK Lào Cai, Tng cục Hải quan đã trưng cu giám định mặt hàng trên tại Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng. Theo các tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa theo TCVN-5441:2004 và TCVN 7484:2005 và chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 69.02, mặt hàng không phù hợp phân loại thuộc nhóm 69.02.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);
- Cục HQ Lào Cai (để
t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THU XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.