Công văn 7239/TCHQ-TXNK năm 2016 về miễn tiền chậm nộp thuế đối với lô hàng hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh
Số hiệu: 7239/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7239/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
-
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5420/NHNN-QT ngày 19/7/2016 của Ngân hàng Nhà nước về việc miễn tiền chậm nộp thuế đối với các lô hàng hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở báo cáo Bộ trả lời Ngân hàng Nhà nước, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, báo cáo việc tính thuế, xử lý điều chỉnh tăng thuế, chênh lệch giá và ấn định thuế, tính tiền chậm nộp đối với 02 lô hàng hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhập khẩu thuộc tờ khai số 6743/NKD ngày 4/10/2005 tại Chi cục HQ quản lý hàng Đầu tư - Gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) và tờ khai số 9079/NKD ngày 15/9/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng KVI - Cát Lái (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, đề xuất phương án xử lý số tiền chậm nộp nêu trên kèm căn cứ.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 05/8/2016 (gửi trước qua địa chỉ thư điện tử: duongminhchauhq@gmail.com).

Tng cục Hải quan thông báo đ các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THU XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.