Công văn 723/UBND-ĐT năm 2022 thực hiện Quyết định 326/QĐ-TTg về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
Số hiệu: 723/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Trọng Đông
Ngày ban hành: 14/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/UBND-ĐT
V/v thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân b ch tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 20530, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021- 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Căn cứ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025, tm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu (trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ) xác định chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ cho các quận, huyện, thị xã đến năm 2030, làm cơ sở thực hiện Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất Thành phố 5 năm 2021- 2025; trên cơ sở đó, tham mưu, trình UBND Thành phố phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các quận, huyện, thị xã (kèm dự thảo văn bản của UBND Thành phố theo quy định) trước ngày 25/3/2022./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBTP: CVP các PCVP, TH, KT, TKBT, KGVX, GPMB, ĐT(thực,qn);
- Lưu: VT. (2875)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Trọng Đông