Công văn 7223/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 7223/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7223/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hilti Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 602, tầng 6, tòa nhà Itower 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
MST: 0310387290

Trả lời văn bản số 286/2016 ngày 28/06/2016 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 48 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội quy định trợ cấp thôi việc:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm:

“Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bo hiểm xã hội.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty theo trình bày kết thúc hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài- Ông Toni Markus Antero Haenninen (Ông Toni) và chi trả trợ cấp thôi việc cho Ông Toni tại Tập đoàn Hilti (bao gồm cả thời gian làm việc tại Việt Nam và nước ngoài trước đây), nếu việc chi trả trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động (bao gm cả khoản chi trả trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc tại nước ngoài được phép chi trả tại Việt Nam theo đúng pháp luật về lao động) thì khoản thu nhập này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Trường hợp Công ty chi khoản trợ cấp thôi việc cho Ông Toni không đúng pháp luật về lao động hoặc chi cao hơn mức quy định của Bộ Luật Lao động thì phần chi không đúng quy định, chi cao hơn phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bn này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT
2;
- P
hòng PC;
- Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga