Công văn 72149/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế
Số hiệu: 72149/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72149/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm

Trả lời công văn số 14483/CCT-TTHT&AC ngày 07/09/2016; công văn bổ sung số 17893/CCT-Ktr1 ngày 08/11/2016 và công văn s 18017/CCT-Ktr1 ngày 11/11/2016 của Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm liên quan đến việc xác định chi phí được trừ của Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Kỹ An, Cục Thuế TP Hà Nội ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 19 Chương IV Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/5/2012 của Chính phủ quy định về bảo vệ việc vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước.

“Điều 19. Bảo vệ việc vận chuyển

1. Bộ Công an tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn các chuyến vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy t có giá của Ngân hàng Nhà nước.

…”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi b sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư s 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đcác điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

- Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại điểm c, khoản 2 Điều 2 quy định như sau:

“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

+ Tại điểm i khoản 1 Điều 25 quy định:

i) Khấu trừ thuế đi với một số trường hợp khác

Các t chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hưng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp qua kiểm tra hồ sơ thực tế tại đơn vị, Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm xác định khoản chi của Công ty cổ phần dịch vụ Bảo vệ Kỹ An cho các chiến sỹ cảnh sát trong các năm 2014, 2015 là khoản chi tiền lương, tiền công cho các chiến sỹ cảnh sát (không ký hợp đồng lao động) nhưng Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN theo quy định thì Cục Thuế TP Hà Nội nhất trí với quan điểm đề xuất của Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm tại công văn số 18017/CCT-Ktr1 ngày 11/11/2016.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn