Công văn 72148/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hoa, cây cảnh
Số hiệu: 72148/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72148/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hoa, cây cảnh
(
Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, MST: 0100896189-002)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 15/CV-HCC ngày 20/10/2016 của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hoa, cây cảnh hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 13 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”

+ Tại Khoản 15 Điều 10 quy định về thuế suất 5%.

“Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, h trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưng, ph biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc:

Tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: Dạy học dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học... và dạy các ngành nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hp của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hoa, cây cảnh có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở khoa học và công nghệ do Sở khoa học và Công nghệ TP Hà Nội cấp, trong đó có dịch vụ khoa học công nghệ thực hiện: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn... phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất GTGT là 5%.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hoa, cây cảnh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT số 5;
- P
hòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn