Công văn 721/TTg-KTN năm 2012 về chỉ định thầu thực hiện nhiệm vụ công ích gói thầu thi công nạo vét duy tu tuyến luồng Định An - Cần Thơ
Số hiệu: 721/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu thực hiện nhiệm vụ công ích gói thầu thi công nạo vét duy tu tuyến luồng Định An - Cần Thơ năm 2012.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3290/BGTVT-KCHT ngày 02 tháng 5 năm 2012) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3286/BKHĐT-QLĐT ngày 14 tháng 5 năm 2012) về việc chỉ định thầu thực hiện nhiệm vụ công ích gói thầu thi công nạo vét duy tu tuyến luồng Định An - Cần Thơ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Bộ Giao thông vận tải chỉ định thầu thực hiện gói thầu thi công nạo vét duy tu tuyến luồng Định An - Cần Thơ năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của các tuyến luồng hàng hải; xây dựng cơ chế quản lý hoạt động nạo vét duy tu luồng hàng hải theo hướng Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan đặt hàng và các đơn vị bảo đảm an toàn hàng hải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích nạo vét duy tu luồng hàng hải trong phạm vi cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
 Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.