Công văn 7204/VPCP-NN năm 2021 về Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Số hiệu: 7204/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hiệu lực: 06/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7204/VPCP-NN
V/v Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 46/TTr-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ liên quan; làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn của việc xây dựng và ban hành Chiến lược.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, CT, XD, GTVT, NNPTNT,

LĐTB&XH, KHCN, GD&ĐT, TT&TT,
VHTT&DL, TP, NG, NV, QP, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KGVX, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.