Công văn 72/BXD-HĐXD báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 72/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/BXD-HĐXD
V/v: Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2012.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xây dựng về một số lĩnh vực: Về quản lý đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2012, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng), theo những nội dung dưới đây:

1. Về quản lý đầu tư xây dựng:

a) Tình hình chung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn

b) Các văn bản mới do địa phương ban hành để hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.

c) Nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản pháp quy về đầu tư xây dựng và kiến nghị.

2. Về tình hình tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở:

a) Tình hình thực hiện:

- Số lượng dự án đã tham gia ý kiến TKCS:

- Số lượng TKCS đảm bảo đúng thời gian theo quy định :

b) Những vướng mắc đối với quy định về việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; kiến nghị sửa đổi, bổ sung:

3. Về cấp giấy phép xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: ….. cái, diện tích sàn: …… m2.

Trong đó:

- Theo loại công trình:

+ Cấp cho công trình: …………………...…. cái, diện tích sàn: …..…. m2.

+ Cấp cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị…..…....….. cái, diện tích sàn: ….…. m2.

+ Giấy phép xây dựng tạm: : ……………….. cái, diện tích sàn: …...… m2.

+ Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn: ……. cái, diện tích sàn: …..… m2.

- Theo phân cấp :

+ Sở Xây dựng: : ………….. cái, diện tích sàn: …………. m2.

+ Quận, huyện: : ………….. cái, diện tích sàn: …………. m2.

+ Xã : ………….. cái, diện tích sàn: …………. m2.

b) Xử lý vi phạm:

- Xây dựng sai giấy phép xây dựng: ………….. trường hợp.

- Xây dựng không có giấy phép: …………...…. trường hợp.

Trong đó:

- Cưỡng chế phá dỡ: ………………… trường hợp.

- Phạt hành chính: ………………..…. trường hợp.

c) Nhận xét đánh giá tình hình ban hành các văn bản về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo Luật Xây dựng, nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

4. Về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: ……. chứng chỉ, trong đó 6 tháng đầu năm 2012 cấp….chứng chỉ,

Trong đó:

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng: … chứng chỉ.

+ Kiến trúc sư công trình: …….. chứng chỉ.

+ Kiến trúc sư quy hoạch: …….. chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng: … chứng chỉ.

+ Dân dụng, công nghiệp: …….. chứng chỉ.

+ Giao thông: ………………….. chứng chỉ.

+ Thuỷ lợi: …………………….. chứng chỉ.

+ ………………………………..chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: ….. chứng chỉ.

+ Trong đó chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho trung cấp, cao đẳng: … chứng chỉ.

c) Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai công tác cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, nêu cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

 

5. Về cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài:

a) Tổng số: ……. giấy phép.

Trong đó:

- Giấy phép thầu thi công: …………. giấy phép.

- Giấy phép thầu tư vấn: ……………. giấy phép.

b) Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai công tác cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài theo quy định, nêu cụ thể những vướng mắc.

6. Về tình hình an toàn trong xây dựng:

a) Tổng số sự cố:

b) Tổng số vụ tai nạn:

c) Tình trạng tai nạn:

d) Số người bị chết:

đ) Số người bị thương:

e) Nguyên nhân:

f) Nhận xét, đánh giá, kiến nghị:

Đề nghị các Sở Xây dựng gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý hoạt động xây dựng) trước ngày 15 tháng 6 năm 2012 để kịp tổng hợp báo cáo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ HĐXD (NTH - 67).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.