Công văn 7190/VP-VX năm 2021 về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 7190/VP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Thị Huỳnh Mai
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7190/VP-VX
Về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 6791/SYT-NVY ngày 21 tháng 9 năm 2021 về khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca;

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất đề xuất của Sở Y tế tại Công văn nêu trên; Giao Sở Y tế ch trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đến Sở Y tế để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV);
- TTUB: CT, các PCT;
- VP
UB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX (kèm CV)
;
- Lưu: VT, (VX-HC).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Huỳnh Mai

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.