Công văn 7178/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khi thay đổi vốn điều lệ của công ty
Số hiệu: 7178/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THU
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7178/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Bao Bì Kim Phát
Địa chỉ:
số 9, Đường số 4 Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0303246919

Trả lời văn thư số 01_2016/CV-PKT-KP ngày 30/05/2016 của Công ty về chính sách thuế (hồ sơ bổ sung theo văn thư số 02_2016/CV-PKT-KP ngày 06/07/2016), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 74 và Điu 87 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2014 quy định về việc thực hiện góp vốn thành lập và thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV:

“Điều 74. Thực hiện góp vốn thành lập công ty

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, ch sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phn vn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.”

“Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vn điu lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, k từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ s hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ s hữu thanh toán đy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điu 74 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điu lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định:

“Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hp:

- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.

c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.

Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.”

Căn cứ Điu 4 Thông tư s 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015):

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ các quy định trên:

1. Về việc tăng vốn điều lệ: Trường hợp Ông Trịnh Đình Đức Thịnh (Bên mua) ký Hợp đồng Mua bán Doanh nghiệp tư nhân Nghi Xương do Bà Lâm Thiện Nhi là Chủ sở hữu (Hợp đồng công chứng số 015012 Quyển số 09 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 01/09/2015 tại Văn phòng Công chứng Phú Nhuận), vốn đầu tư của doanh nghiệp: 7.000.000.000 đồng, giá chuyển nhượng: 19.147.000.000 đồng. Sau đó lần lượt ngày 08/10/2015 và ngày 09/11/2015 DNTN Nghi Xương được chuyển đổi thành Công ty TNHH Nghi Xương (Công ty TNHH MTV) và đổi tên là Công ty TNHH Bao bì Kim Phát (Công ty Kim Phát) với vốn điều lệ không đổi là 7.000.000.000 đồng. Ngày 29/12/2015 Công ty Kim Phát được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV thay đổi lần thứ sáu với số vốn điều lệ tăng từ 7 tỷ đồng thành 26 tỷ đồng. Về nguyên tắc để tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH MTV (không thay đổi các nội dung khác trong Giấy chứng nhận ĐKKD) thì chủ doanh nghiệp phải đầu tư thêm vốn góp. Theo trình bày và hồ sơ đính kèm chủ doanh nghiệp đã đánh giá lại giá trị TSCĐ mua trước đây của DNTN Nghi Xương (đánh giá tăng giá trị quyền thuê đất tại địa chỉ: Lô số 9, Đường số 4 Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM, nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, thời hạn sử dụng: đến ngày 16/08/2050) để điều chỉnh tăng vốn góp của chủ sở hữu và tăng tài sn cố định vô hình là không đúng quy định, do những tài sản này không thuộc trường hợp đánh giá lại. Công ty không được trích khấu hao phn giá trị đánh giá lại vào chi phí khi tính thuế TNDN.

2. Về khu hao TSCĐ (nhà xưởng, máy móc thiết bị) và phân b chi phí tin thuê đất: Công ty kế thừa toàn bộ số liệu của DNTN Nghi Xương trước đây và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

3. Về việc sử dụng hóa đơn: trường hợp Công ty không có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết của DNTN Nghi Xương (các s hóa đơn này Công ty đã thực hiện thủ tục hủy theo đúng quy định) mà có nhu cu đặt in hóa đơn mới thì Công ty không phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014) nhưng phải đảm bảo thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng PC;
-
Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
157
7_17341525/16 VNPT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga