Công văn 71706/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản chi tiền điện thoại cho người lao động
Số hiệu: 71706/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71706/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển s 940/PC-TCT ngày 14/10/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Ánh ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Tiết đ Khoản 2 Điều 2 quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

...đ.4.2) Đối với người lao động m việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hưng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.”

+ Tại Khoản 2 Điều 8 quy định về việc xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công được xác định bằng tổng số tin lương; tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hưng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này…

Căn cứ quy định trên và nội dung hỏi của độc giả, Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản chi tiền điện thoại cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp nếu mức khoán chi cho người lao động áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì mức khoán chi này không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử chính phủ được biết và hướng dẫn độc giả thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- P
hòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn