Công văn 7165/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn
Số hiệu: 7165/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THU
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7165/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Freetrend Industrial A (VN)
Đ/chỉ: KCN trong KCX Linh Trung II,
P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức
Mã số thuế: 0302721505

Trả lời văn bản số CV/10/FTA-T7-2016 ngày 06/7/2016 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Giao nhận Chim Ưng Vàng (Công ty Chim Ưng Vàng) có xuất giao hóa đơn cung cấp dịch vụ số 0000031, ký hiệu GL/16P, mẫu số 01GTKT3/004 ngày 02/7/2016 cho Công ty (theo bản chụp đính kèm), nếu Giám đốc Công ty Chim Ưng Vàng có giấy ủy quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ, tên tại tiêu thức “người viết hóa đơn (ký, ghi rõ họ tên)” và có đóng dấu của Công ty Chim Ưng Vàng vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn, bỏ trống tiêu thức “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” thì hóa đơn này được chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. PC;
-
P. KT số 1;
- Lưu: HC, TTHT.
1574-17348604/2016/hdc
t/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga