Công văn 71642/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ sửa chữa khuôn cho khách hàng là doanh nghiệp chế xuất
Số hiệu: 71642/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71642/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vina Taiyo Spring
(Đ/c: Lô CN4-4, KCN Thạch Thất; H. Quốc Oai Hà Nội
MST: 0500579480)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 03/CV/VTS ngày 02/11/2016 của Công ty TNHH Vina Taiyo Spring (gọi tắt là Công ty) về việc bổ sung thông tin, tài liệu cho công văn s 01/CV/VTS ngày 5/9/2016 hỏi về thuế sut thuế GTGT dịch vụ sửa chữa khuôn cho khách hàng là doanh nghiệp chế xuất, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Điều 2 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đi tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật....

b) Dch v xuất khẩu bao gồm dch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan...

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:...

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;...”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%.

Căn cứ Hp đồng sửa khuôn Daiwa-VTS số VTS-DVN 08.2016 ngày 26/8/2016.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vina Taiyo Spring (không phải là doanh nghiệp chế xuất, không nằm trong khu phi thuế quan) sử dụng khuôn đt tại Công ty đ sản xuất sản phẩm cho khách hàng là doanh nghiệp chế xuất. Trong quá trình sản xuất hàng hóa tại Công ty khuôn sản xuất sản phẩm thay đổi thiết kế khuôn, để tiếp tục sử dụng khuôn này và sản xuất sản phẩm cho khách hàng, Công ty đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa khuôn với khách hàng thì dịch vụ này được thực hin và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Vina Taiyo Spring được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
: KT1; Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn