Công văn 7153/VPCP-NC năm 2021 về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số hiệu: 7153/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7153/VPCP-NC
V/v sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 1182/BC-BCA-CSHS ngày 21 tháng 9 năm 2021 về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Công an tại văn bản nêu trên. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện các kiến nghị và có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo của Bộ Công an.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định của pháp luật, các lĩnh vực dễ phát sinh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đkịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh (để b/c);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- C02 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, PL, V
.I;
- Lưu: VT, NC(2)DTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy