Công văn 715/UBND-KGVX năm 2022 về phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023
Số hiệu: 715/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 715/UBND-KGVX
V/v phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022 - 2023

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 601/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 tại Tờ trình số 601/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2022.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban VHXH - HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;
Các phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT. KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/TTr-SGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

TỜ TRÌNH

VỀ PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công điện số 136/CĐ-BGDĐT ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp; Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 - 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để chuẩn bị Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 ứng phó với dịch Covid-19; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND Thành phố về phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023, nội dung như sau:

I. SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN

Năm học 2021 - 2022, dự kiến toàn Thành phố có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020 - 2021). Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và khoảng 9% s học sinh tham gia học nghề. Dự kiến số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Tuyển vào trường THPT: khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021 - 2022). Trong đó:

- Các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021 - 2022).

- Các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh (tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021 - 2022).

2. Tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX: khoảng 12.900 học sinh (tăng khoảng 3.000 học sinh).

3. Số học sinh còn lại (khoảng 12.100 học sinh) vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN

1. Phương Thức: Thi tuyển.

1.1. Bài thi: Tổ chức thi 03 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

1.2. Hình thức thi: Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

1.3. Đề thi:

- Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

- Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

1.4. Lịch thi: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10-20/6/2022 (có hướng dẫn cụ thể thông báo sau).

2. Lý do chọn phương án

2.1. Thực hiện nhiệm vụ "tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo" theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19.

2.2. Thực tế tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; học sinh lớp 9 THCS chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp đã phải học trực tuyến hầu hết thời gian trong năm học. Tổ chức thi tuyển 03 môn nhằm "tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh" theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công điện số 136/CĐ-BGDĐT ngày 08/02/2022 về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

2.3. Tính đến thời điểm hiện nay, về cơ bản các trường THCS trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành công tác giảng dạy đối với học sinh lớp 9.

2.4. Hầu hết các thầy cô Hiệu trưởng trường THPT, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và Hiệu trưởng trường THCS đều đề xuất phương án tổ chức thi 03 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lấy ý kiến của 422 trường THPT, phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS thì có 399 ý kiến đồng ý với phương án tổ chức thi 03 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, chiếm tỷ lệ 94,5%. (có biểu đồ kèm theo)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trân trọng kính đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham gia công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PCT UBND TP Chử Xuân Dũng;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC
Trần Thế Cương

 

BIỂU ĐỒ KHẢO SÁT

PHƯƠNG ÁN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo Tờ trình số 601/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2022 của Sở GDĐT Hà Nội)

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiệm điện Ban hành: 20/11/2017 | Cập nhật: 24/11/2017