Công văn 7147/VPCP-CN năm 2021 báo cáo Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt
Số hiệu: 7147/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7147/VPCP-CN
V/v Báo cáo Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9453/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021) về việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt (Báo cáo), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về dự thảo Báo cáo.

Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, PTTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2).
y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.